Programmist

STEPS

Suhtlemis-, enesekohaste ning koostööoskuste programm
noortele eluks vajalike oskuste õpetamiseks
Vaata tutvustavat videot:
Mis on STEPS?

Oled sa kunagi mõelnud, et kuigi koolis õpetatakse meile olulisi teadmisi matemaatikast, füüsikast ja muust, siis ometi ei käsitleta nii olulisi teemasid, nagu kuidas lahendada konflikte või hakkama saada keeruliste suhetega? Ometi kinnitavad uuringud, et just need on töös ja elus vajalikud 21. sajandi oskused, mida kooliprogrammides ja ka vanemate poolt teadlikult ei arendata.

Kui töötad õpilaste, laste või noortega, või soovid end ise täiendada kaasaegsete suhtlemis- ja enesekohaste teadmiste ja oskuste osas, siis on programm STEPS just sulle. Samm-sammult õpetamiseks mõeldud, nii tervikuna kui ka osadena kasutatav õppeprogramm koos õppefilmidega on suunatud gümnaasiumi- ja põhikooli viimase astme õpetajatele, klassijuhatajatele, mentoritele ja noorsootöötajatele ning sisaldab koostöö-, suhtlemis- ja enesejuhtimisoskuse õpetamise juhendeid (tunnid, tegevused jmt), käsiraamatut ja õppevideosid nii formal- kui mitteformaalhariduse raames kasutamiseks.

Milline on selle õppeprogrammi sihtgrupp, mõte ja eesmärk?

Programmi eesmärk on suurendada noortega töötavate inimeste võimalusi ja pädevust õpetada noortele suhtlemis-, probleemilahendamis- ja koostööoskusi erinevate õpetamismetoodikate ja –materjalide abil. Projekti laiem eesmärk on arendada noorte suhtlemis-, probleemilahendamis- ja koostööoskusi, aga ka enesejuhtimise ja ajajuhtimise oskusi, täiendades mitteformaalse ja formaalõppe võimalusi uute õpetamismetoodikatega. Ajal, mil maailm muutub aina üha avatumaks ning töökohad liikuvamaks ja rahvusvahelisemaks, peab lisaks oskusele suhelda eakaaslaste ja täiskasvanutega arvestama ka eripäradega rahvusvahelisel suhtlemisel ja koostööl. Tänasel noorel on tööturul rohkem võimalusi, aga ka suhtlemiskeerukusi, mida ületada. Tahame teda sellel teel aidata.

Kuidas ja kes saab seda programmi kasutada?

Programmi ja selle osi saab kasutada erinevates vormides (valikainena, mentorprogrammi osana, klassijuhataja- ja inimeseõpetuse tundides, ülikooli kursustel, noortekeskustes, malevates). 2021/22 õppeaastal piloteeriti programmi Eestis üheksas gümnaasiumis ning õpetajate ja õpilaste tagasiside nende praktiliste oskuste õpetamise ning programmi enda kohta on olnud äärmiselt positiivne. Nii õpetajatele kui ka noorsootöötajatele mõeldud materjale on katsetatud nii Eestis kui ka Itaalias ning väga edukalt, seepärast usume, et nii see programm kui selle sisu tutvustavad koolitused võivad huvi pakkuda erinevate ainete õpetajatele, noorsootöötajatele ja haridusjuhtidele. 

Mida programm sisaldab?

Programm sisaldab:

  • Kümmet õppefilmi, mis kujutavad erinevaid probleemsituatsioone, mis baseeruvad noorte endi poolt kirjeldatud päriselu situatsioonidel. Mõned filmid on mõeldud lihtsalt arutelu käivitajatena, mõned näitlikustavad ka lahendusi;
  • Käsiraamatut õpetajatele kas siis inimeseõpetuse, valikaine, psühholoogia, mentor- või klassijuhatajatundideks kasutamiseks, mis sisaldab teooriat, tegevuste kirjeldusi, grupitöid, mänge, koolidele valikaine mooduleid ning klassijuhatajatunni materjale, sh tunnikavu, mis kõik on mõeldud noorte suhtlemis- ja enesekohaste oskuste arendamiseks;
  • Käsiraamatut noorsootöötajatele mitteformaalseteks tegevusteks, ideid üritusteks, aruteludeks jne;
  • Ainekava;
  • Näidisvideosid erinevate teemade lahtiseletamise ja diskussioonide läbiviimise kohta.

Seega on õppematerjalide ülesehituses teooria kõrval olulisel kohal interaktiivsed meetodid, nagu õppefilmid, situatsioonianalüüsid, arutelud, diskussioonid, rollimängud, rühmatööd, praktilised ülesanded, info ja juhtumite kriitiline analüüs jms.

Millisele vanuseastmele need materjalid kõige paremini sobivad?

Materjalid sobivad kõige paremini gümnaasiumiosale, põhikooli viimasele kooliastmele ning ülikooli esimestele kursustele.

Miks just STEPS?

STEPS programmi ülesehitus on innovaatiline, baseerudes uusimatel teadmistel inimese ja inimgruppide toimimisest, sisaldades mitmeid elemente neuroteadusest ning tuginedes noorte kaasamisele nii sisuloome kui ka teostuse osas. Programmi on ette valmistatud väga põhjalikult ning see on valdkondade ning piiride ülene – oleme kaasanud noorsootöötajaid ja koolide spetsialiste nii Eestist kui ka välismaalt. STEPSi lähenemine on meile antud tagasiside põhjal uuenduslik ja innovaatiline, sest nagu küsitlusest selgus, ei ole praegu olemas õpetajatele ja noorsootöötajatele kättesaadavat tasuta õppematerjali, mis põhineks noorte endi seast tulnud keerulistel sotsiaalsetel suhtlemissituatsioonidel ja kasutaks sedavõrd palju innovatiivseid ja noortele innustavalt mõjuvaid  lahendusi (videod, kaasamine, grupitööd, noorte endi olukordade analüüs jne).

Pakub huvi. Kas oleks võimalik kuulda sellest kõigest pisut lähemalt?

Kui soovid täpsemalt kuulda sellest programmist või oma meeskonnaga ise uusi teadmisi õppida, siis oleme valmis tulema seda suhtlemis- ja koostööoskuste programmi ja materjale sinu organisatsiooni tutvustama ja Eesti koolide ja noortekeskuste kogemustest rääkima. Võime läbi viia ka mõne praktilise töötoa, et osalejad saaksid ka ise läbi proovida erinevaid suhtlemistehnikaid ja võtteid (N: Kuidas anda hinnanguvaba tagasisidet, vältida negatiivset oletamist, käituda konfliktsituatsioonis, kas ja kuidas on võimalik juhtida omaenese negatiivseid emotsioone vmt). Me oleme näinud, et omaenese kogemus on kõige mõjusam veenja nende oskuste praktilisusest ja kasulikkusest. Teema võiks huvi pakkuda erinevatele noortega töötavatele inimestele (õpetajad, noorsootöötajad, klassijuhatajad, koolijuhid, mentored, psühholoogid, inimeseõpetuse õpetajad, noortega töötavad spetsialistid)  ja sobiks hästi sisekoolituse või mõne teise õpetajatele suunatud seminari/konverentsi konteksti. Kirjuta elina.siilbek@gmail.comkaja.jakobson@gmail.com  või helista telefonil 5099885 ja uuri täpsemalt!

Kas see maksab midagi? Mida ma peaksin edasi tegema, kui tahan neid materjale kasutada?

Programm on loodud rahvusvahelise projekti “21CenturySoftSkills” raames ning on rahastatud Erasmus+ programmi ja Eesti Haridus- ja Noorteameti poolt (EE01 Haridus- ja Noorteamet, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur). Materjalid on kõigile tasuta kättesaadavad. Koolitustegevust see projekt ei rahasta, seega see ei ole tasuta, kuid võimaldab materjalidest paremini aru saada ning kogeda isiklikku kasu uutest teadmistest. Koolituse hind sõltub osalejate arvust ja koolituse toimumise asukohast.