Koolitused

Koolitus õpetajatele ja noortevaldkonna spetsialistidele

Kuidas juhtida oma emotsioone ja suhteid?
Kuidas õpetada noortele suhtlemis- ja enesekohaseid oskusi?

Oled sa kunagi mõelnud, et kuigi koolis õpetatakse olulisi teadmisi ainepõhiselt, siis ometi ei käsitleta eluks nii vajalikke teemasid, nagu kuidas lahendada konflikte, jääda ärevas olukorras rahulikuks või hakkama saada keeruliste suhetega? Ometi kinnitavad uuringud, et just suhtlemis- ja koostööoskused on töös ja elus olulised 21. sajandi oskused, mida kooliprogrammides ja ka vanemate poolt teadlikult ei arendata. Neist oskustest jääb vajaka nii õpilastel kui ka õpetajatel endil. Koolitus “Kuidas juhtida oma emotsioone ja suhteid?” on mõeldud kaasaegsete suhtlemis-, koostöö ja enesejuhtimisoskuste õppimiseks ning ka nende teadmiste edasiandmiseks noortele.

Selle koolituse raames õpitakse (ja tehakse koos osalejatega läbi) praktilisi tehnikaid kaasaegsete suhtlemis-, koostöö ja enesejuhtimisoskuste omandamiseks ja õpetamiseks. Samuti tutvustatakse suhtlemisõppe materjalide kasutamisvõimalusi. Vaadatakse ka mõningaid tasuta kättesaadavaid õppevideosid ning antakse nõu, kus ja kuidas neid kasutada saaks.

Koolituse peamised ideed ja kirjeldus

Mida koolitus endast kujutab ja mida ning kuidas õpitakse?

Õpitakse nii enesekohaseid oskusi (kas ja kuidas on võimalik juhtida oma tundeid, kuidas keerulistes olukordades mõelda) kui ka suhtlemisoskusi (negatiivse tagasiside andmine hinnanguvabal viisil, selge eneseväljendus, konfliktide vältimine ja lahendamine, teiste inimeste emotsioonidega toimetulek). Koolitus on üles ehitatud läbitegemise praktikale: osalejad õpivad ise uusi oskusi ning teevad läbi mitmeid tõhusaid tehnikaid, et enese kogemuse najal osata neid teadmisi ja oskusi edasi anda ka noortele. Koolituse lõpuks on osalejad omandanud suhtlemisoskusi ja -praktikaid, mida nii ise tulevikus kasutada kui ka noortele õpetada.

Materjali ülesehitus on innovaatiline, baseerub uusimal teadmisel inimese ja inimgruppide toimimisest, sisaldab mitmeid elemente neuroteadusest ning tugineb noorte kaasamisele nii sisuloome kui ka teostuse osas. Õppematerjalide ülesehituses on olulisel kohal situatsioonianalüüs, arutelu, diskussioon, rühmatöö, praktilised ülesanded, info ja juhtumite kriitiline analüüs jms. Tutvustame õppefilme, kirjalikke materjale noorsootöötajatele ja õpetajatele noorte suhtlemis- ja koostööoskuste parandamiseks. Neid materjale saab kasutada nii noorte kui ka täiskasvanute õppes ja kõik osalejad saavad neile filmidele ja materjalidele vaba ligipääsu.

Kellele see koolitus on mõeldud?

Koolitust saab tellida:

  • koolidesse
  • kohalikesse omavalitsustesse
  • noortekeskustesse
  • õpetajatele
  • koolijuhtidele
  • noorsootöötajatele
  • laagrikasvatajatele
  • koolide ja omavalitsuste spetsialistidele
  • noortega tegelevatele spetsialistidele

Milliseid materjale on võimalik kasutada peale koolitust nende oskuste edasiandmiseks?

Kasutada saab erinevaid abivahendeid (õppefilme, tegevuste kirjeldusi, grupitöid, mänge, koolidele valikaine mooduleid ning klassijuhatajatunni materjale) noorte suhtlemisoskuste arendamiseks. 

Noori kaasates on valminud materjalid noorsootöötajatele ja õpetajatele noorte suhtlemis- ja koostööoskuste arendamiseks informaalse õppe abil. Osalejate kasutada on nii õppematerjalid noortele suhtlemis- ja koostööoskuste õpetamiseks kui ka teadmised, kuidas noortega töötavad täiskasvanud neid oma töös kasutada saavad (noortekeskustes, mentorluses, klassijuhataja tundides, aineõpetuses, inimeseõpetuse tundides, psühholoogiatundides jmt).

Milline on koolituse maksumus?

Koolituse hind sõltub osalejate arvust ja koolituse toimumise asukohast. Juhul, kui koolitus toimub Tallinnast väljaspool, lisandub transpordi- ja/või koolitaja majutusetasu. Küsige pakkumist aadressil kaja.jakobson@gmail.com

Koolituse ajakava

9.30 Kogunemine ja hommikukohv

10.00 Sissejuhatus. Koolituse eesmärgid, teemad.

10.15 Tüüpilised suhtlemisvead. Mis on levinuim viga, mida suhtlemisel teise inimesega tehakse? Mida me täna selle kohta juba teame ning milline on suhtlemisvigade evolutsioonine ja neuropsühholoogiline taust? Õppefilm „Tuuleveski peatus“.

10.45  Suhtlemisoskuste tähtsamad printsiibid ja tehnikad. Hinnangute andmise vältimine. “Mina”-keele kasutamine. Tagasiside andmine. Õppefilm “Vastutuse võtmine”.

11.30 Kohvipaus

11.45 Õppefilm “Hinde vaidlustamine”. Käitumise analüüs, põhjuste ja mõju mõistmine. Mis on see, millega me pahatihti ei oska arvestada? Eluline näide koos läbitegemisega. Vajadustega arvestamine. Šaakali ja kaelkirjaku harjutus.

13.15 Lõuna

14.15 Konflikti juhtimine. Filmid “Konflikt” ja “Arenguvestlus”. Teise inimese ärevuse või agressiivse käitumisega hakkamasaamine.

15.00 Enesejuhtimine. Enesejuhtimise tehnikad. Õppefilm “Üks päev Emily elus”.

15.30 Kuidas õpetada noortele suhtlemis- ja enesekohaseid oskusi? Suhtlemisoskuste õpetamise metoodika STEPS. Õppematerjalide, õppefilmide, grupitööde jm kasutamine.

16.00 Koolituse lõpp